תנאי שימוש

ברכות על הצטרפותך לרבים וטובים אשר החליטו ליזום ולהשפיע על עתידם ולרכוש זכות שימוש  בערכת המבחנים מבית היוצר של חברת השתלבות במעברים בע"מ ("השתלבות").

שים לב! זכות השימוש שרכשת כפופה לתנאים הרשומים להלן; תנאים אלה הינם בגדר חוזה בינך לבין "השתלבות", ועצם רכישתך את זכות השימוש בערכה מעידה על הסכמתך לכל האמור בהם. התנאים נערכו, לצורך הנוחות בלבד, בלשון זכר, אך הם מיועדים לנשים וגברים כאחד.

חיוני שתקרא, בעיון ובקפידה, את תנאי השימוש החלים עליך, ובמידה ותנאים אלה או איזה מהם אינם נהירים לך, אנא פנה אלינו במייל mavarim@smile.net.il ואנו נשמח להתייחס לכל אחת משאלותיך.

הערכה פותחה ע"י צוות הפסיכולוגים של "השתלבות"; הערכה אינה זהה למבחנים שתעבור וגם אינה מתיימרת להיות כזו; מטרתה של הערכה – לאמן ולהכשיר  אותך לבטא טוב יותר את יכולותיך וכישוריך במבחנים המתקיימים בהליכי המיון ולחזק מיומנויות הצגה עצמית אותנטית דרך כלי המיון השונים. אנו נספק לך את החכה, את הדג תצטרך לדוג בעצמך. הכלים והמיומנויות שתרכוש באמצעות שימוש נכון בערכה יסייעו  לך לבטא טוב יותר את יכולותיך וכישוריך בהליכי  המיון.

אנו נשמח לקבל את חוות דעתך על הערכה, כל הערה או הארה תתקבל בברכה!

התחייבות הרוכש:

הרוכש מאשר שהוא בדק את הערכה ומצא אותה מתאימה לצרכיו.

הרוכש מתחייב להשתמש בערכה לצרכיו הפרטיים במסגרת ההכנות למבחני המיון ולתקופה שנקבעה בלבד. הרוכש מאשר ומתחייב שלא יעשה כל שימוש החורג מהמוגדר לעיל.

רכישת הערכה הינה אוטומטית ונעשית בכרטיס אשראי, במערכת מאובטחת כחוק, ומבוצעת באמצעות חברת הסליקה, ובהתאם לתנאים ולמדיניות שלה.

מיד לאחר הרכישה תשלח לכתובת המייל שציינת חשבונית מס קבלה.

הרוכש מאשר כי הציונים שהשיג במבחנים השונים יישארו במערכת, וישמשו אותו, במהלך השימוש בערכה, לצורך השוואת ביצועים בין התרגולים השונים, כמו כן ישמשו הציונים לסטטיסטיקות ולנורמות של המערכת. "השתלבות" לא תעשה כל שימוש אחר בציונים אלה. הרוכש מאשר כי "השתלבות" תהא רשאית לשמור את פרטיו האישיים והישגיו במבחנים השונים.

ל"השתלבות" שמורה הזכות שלא לאשר נירשם ו/או לבטל הרשמה, מבלי לנמק זאת. ככלל השתלבות תפעל כאמור רק אם יעלה חשד שההרשמה/השימוש בערכה נעשו שלא בתום לב או ממניעים הזרים למטרות השירות.

השימוש בערכה מותר אך ורק למי שקיבל הרשאה וסיסמת כניסה מ"השתלבות", ומוגבלת לתקופה שנקבעה. שם המשתמש והסיסמה הינם אישיים ואסורים להעברה אלא אם ניתנה לכך הרשאה בכתב מאת "השתלבות". השימוש בערכה לצורך כל מטרה מסחרית – אסור.

הערכה מתנהלת על פלטפורמה אינטרנטית והיא זמינה מכל מקום; יחד עם זאת יתכנו שיבושים טכניים שאין ל"השתלבות" שליטה עליהם. "השתלבות" לא תהיה אחראית לכל תקלה שאינה באחריותה הישירה.

לא ניתן לבטל עסקה/ רכישה שהושלמה; יחד עם זאת לקוח שרכש, בנוסף לזכות שימוש בערכה האינטרנטית, גם חבילת "הכוונה אישית", יוכל לבטל רכישתו של רכיב ההכוונה האישית בהודעה ל"השתלבות" 48 שעות מראש ובכתב, ולקבל זיכוי יחסי בהתאם למחירון "השתלבות".

חל איסור מוחלט להעביר את הערכה או חלקים ממנה לאדם אחר.

חל איסור מוחלט להעתיק או לשמור את הערכה או חלקים ממנה במסמכים או כקבצים או בכל דרך אחרת בכל אמצעי אחסון.

הרוכש מתחייב שלא להטמיע את הערכה או כל חלק ממנה במערכות/אתרים אחרים או בכל דרך אחרת, ושלא לבצע כל שינוי, חיתוך, גזירה, חדירה למערכת התפעול או כל פעולה שמטרתה חורגת משימוש אישי והוגן בשירות ש"השתלבות" מציעה קרי, הכנה ותרגול אישי לקראת מבחני המיון.

השימוש בשירות ובערכה הינו אישי, חל איסור מוחלט להציגו בקבוצות, להקרינו בפני אנשים או להפיק ממנו תועלת מסחרית כל שהיא.

כל הזכויות בערכה שייכות ל"השתלבות"; אין לעשות כל שימוש בערכה כמראה מקום או לצטט חלקים מתוכה או את כולה, ללא אישור מראש ובכתב מאת "השתלבות". הערכה הינה קניינה הבלעדי של "השתלבות" והרוכש מקבל זכות שימוש אישית בערכה לזמן קצוב מראש (בהתאם לערכה שנרכשה). בעצם רכישת זכות שימוש בערכה אין משום מתן זכות קניינית כל שהיא בערכה.

"השתלבות" תפרסם מעת לעת, באתר/בערכה מידע ועדכונים שונים, מידע זה מפורסם בכדי להרחיב את ידיעותיך ולהנגיש לך מידע הקיים ברשת. חלק מהמידע נכתב ע"י גורמים אחרים, כותבים חיצוניים וכיוצ"ב. "השתלבות" אינה ולא תהיה אחראית למידע זה, לתוכנו, לאמינותו, לעדכניותו, לאותנטיות שלו או לשינויים שיחולו בו מזמן לזמן. אין לראות בקישורים שבאתר המלצה לשימוש בהם, ואלה הוכנסו לאתר לנוחיות המשתמש בלבד. לקבלת מידע עדכני יש לפנות לגורמים המוסמכים הרלוונטיים.

הרוכש מאשר כי קרא את החוזה בעיון רב, הבין  אותו והוא מקבל על עצמו את כל תנאיו, ללא סייג.

הרוכש מתחייב לפצות ולשפות את "השתלבות" בגין כל נזק שיגרם לה עקב הפרתו של חוזה זה על ידו. אישור החוזה במהלך הרכישה וביצוע הרכישה בפועל (תשלום באשראי) מהווים הסכמה בלתי חוזרת לכל האמור בחוזה זה.

סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לחוזה זה, פירושו, ביצועו, הפרתו וכל הנובע ממנו, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך  במחוז תל אביב בלבד. לא תהא כל סמכות שיפוט לכל בית משפט אחר.

מוסכם בזאת במפורש, כי הנתונים המופיעים במחירון, במערכת הניהול, בספרי החשבונות ובכל רישומיה של "השתלבות" יהיו ראייה קבילה ומכרעת לנכונותם.