זריזות ודיוק תווים

הוראות בחינה

במבחן תופיע טבלה בעלת שתי עמודות שכוללות צירופי אותיות. יש לסמן עבור כל שורה בטבלה האם העמודות זהות או שונות.

הזמן הכולל לביצוע המבחן הוא 2 דקות.

 בהצלחה!

שים לב! באפשרותך לדלג על שאלות, ובמידה וסיימת לפני הזמן, תוכל לחזור לשאלות אלה לפי סדרן שלהן.

זמן נותר: 2:00
 • שאלה 1:
  • #%$^&*)@
  • #%$^&*)@
 • שאלה 2:
  • @#%!<"|"
  • @#%!<"|"
 • שאלה 3:
  • &$+*$@?=
  • &$+*$@?=
 • שאלה 4:
  • */-(^@#/
  • */-(^@?/
 • שאלה 5:
  • ?<"(^#$!
  • ?<"(^#$!
 • שאלה 6:
  • *+*$&!@|
  • !+*$&!@|
 • שאלה 7:
  • )$)^^*!"
  • ?$)^^*!"
 • שאלה 8:
  • !*#(@&\:
  • !*#($&\:
 • שאלה 9:
  • +=(#*&!-
  • +=(#*&!-
 • שאלה 10:
  • !%#%^&*$
  • !%#%^&*$
 • שאלה 11:
  • {"<>@|&]
  • {"<>@|&]
 • שאלה 12:
  • \,.?,"{=
  • \,,?,"{=
 • שאלה 13:
  • |{@^$)&!
  • |{@^$)&!
 • שאלה 14:
  • +_-*^*^%
  • -_-*^*^%
 • שאלה 15:
  • #*&@(_=
  • #*&@(_=
 • שאלה 16:
  • +?_%*#^!
  • +?_%*#^|
 • שאלה 17:
  • -*"@%#*?
  • *"?@%#*
 • שאלה 18:
  • |_^@#%#!(
  • |_^@?%#!(
 • שאלה 19:
  • ?!@*#(_-*
  • ?!@*#(_-*
 • שאלה 20:
  • |<>}[|:!
  • |<>}[|:!
 • שאלה 21:
  • %&)@%!(+
  • %()@%!(+
 • שאלה 22:
  • ?<"(^?$!
  • ?<"(}?$!
 • שאלה 23:
  • +?_%*#^?
  • +?_%*#^?
 • שאלה 24:
  • #%$^&*)"
  • #%$^&*)"
 • שאלה 25:
  • *+*$$!@|
  • *+*$$!@.
 • שאלה 26:
  • !*#(@&\.
  • !*#(@&\.
 • שאלה 27:
  • ["<>@|&}
  • [:<>@|&}
 • שאלה 28:
  • %&)?%!(+
  • %&)?%!(+
 • שאלה 29:
  • \,*?,"{=
  • \,*?,"{=
 • שאלה 30:
  • -#%!="|"
  • .#%!="|"
 • שאלה 31:
  • .+*$&!?|
  • .+*$&!?|
 • שאלה 32:
  • +=(-*&!-
  • +=(-*&!-
 • שאלה 33:
  • |{?^$)&!
  • |{?^$)&!
 • שאלה 34:
  • +?_$*.^!
  • +?_$?.^!
 • שאלה 35:
  • -*.@%#*?|
  • -*.@%#*?|
 • שאלה 36:
  • &$+*.*?=
  • &!+*.*?=
 • שאלה 37:
  • |{=^.)&!
  • |{=^.)&!
 • שאלה 38:
  • !%?%^.*$
  • !%?%^.*$
 • שאלה 39:
  • !%#?^&*.
  • !*#?^&*.
 • שאלה 40:
  • *=*.&!@|
  • *=*.&!@|
 • שאלה 41:
  • .?&@(_=
  • .?&<(_=
 • שאלה 42:
  • |_^?#%.!(
  • |_^?#%.!(
 • שאלה 43:
  • #%/^.*)"
  • #%/^.*)"
 • שאלה 44:
  • ?#%!<"|.
  • ?#%!<"|.
 • שאלה 45:
  • !*-(@.\:
  • !*-(".\:
 • שאלה 46:
  • !*#(./\.
  • !*#(./\.
 • שאלה 47:
  • #%{^]*)@
  • #%{^]*)!
 • שאלה 48:
  • !.#%^?*$
  • !.#%^?*$
 • שאלה 49:
  • ["<>?.{}
  • ["<>?.{}
 • שאלה 50:
  • )$)??*!"
  • .$)??*!"

ברכות! סיימת הבחינה!

ציונך: